• اگریبوست دارید، انجیربخورید
  • اگرمیخواهید کلیه تان سنگ نسازد زردآلوبخورید
  • اگرمدام احساس خستگی میکنید فلفل دلمه ای قرمزبخورید!
  • اگر بیش ازحدســـــرفه میکنید عسل بخورید