در صبحانه ریحان مصرف کنید تا

سردردتان را کاهش دهد

اعصابتان را آرام کند

دهانتان را خوشبو کند