بی نظیر ترین صحنه طبیعت

خلیج آلاسکا، که در آن دو اقیانوس به یکدیگر می رسند اما مخلوط نمی شوند!