امیرالمونین علیه السلام فرمودند: به

قوه ای برای قلب ضعیف است،

معده را پاک،

ترسو راشجاع،

وفرزند رازیبا میکند