نشستن در حالت سکون باعث :

گردش خون کمتر

لختگی خون در رگ ها

متورم شدن قسمت های پایینی بدن و پاها

ضعف استخوان ها

پوکی استخوان میشود