بچه‌فيل‌ها تا ٩ ماهگی نمی‌دانند خرطوم به چه دردی می‌خورد!

برای همين در کودکی اينگونه آب می‌خورند