سیر جوانه ‌زده را دور نیندازید
چون خواص زیادی دارد.

حاوی ترکیبات انتی اکسیدانی بیشتری نسبت به سیر تازه هست.