پل معروف اهریمن در قرن ۱۹ در آلمان ساخته شد،
هدف از ساخت آن این بود که سازه پل و بازتابش در سطح آب یک دایره کامل به وجود آورد.