بعضی از درختان بعد از اینکه به صورت کامل رشد کردند و شاخ و برگشان به درختان اطراف خود رسید، با رفتاری عجیب از تماس با درختان اطراف خود امتناع می کنند !