ساندویچ رو یکی از بزرگان شهر ساندویچ در بریتانیا اختراع کرد

او که معتاد قمار بود برای اینکه از میز قمارش جدا نشه و از گرسنگی هم نمیره یه تیکه گوشت رو میذاشت بین 2 تا نون و نوش جان میکرد.