-  نشستن چهار زانو
-  ایستادن طولانی
-  بلند کردن اجسام سنگین
-  شکم بزرگ
-  شیوه ناصحیح خواب
-  بغل کردن بچه‌