قارچ را باید فقط پخته مصرف کرد چون آلوده به موادی‌ست که تنها در اثر طبخ از بین می‌رود.
قارچ موجود در غذا با گرم کردن مجدد سمی می‌شود!
قارچ حاوی پروتئین‌ست اما جای گوشت را نمی‌گیرد.