برنج با ماست فراموشی می‌آورد:

مصرف برنج با ماست، موجب افزایش سردی و تری مغز میشود‌، غلبه بلغم در مغز موجب فراموشی،سستی و تنبلی مغز می شود
بعداز خوردن برنج خرما بخورید.